Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
A) Általános rész
I. Az adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: DOANN s.r.o.
Székhelye: Lidértejed 5. 92901 Povoda, Slovakia
Képv.: Kristina Szabo ügyvezető
Közösségi adószáma: SK2121321158
Nyilvántartási száma: 53 216 903
Levelezési cím: Lidértejed 5. 92901 Povoda, Slovakia
E-mail cím: vans@vans-solutions.com
telefonszám: 00421/908 590 460


A DOANN s.r.o. (a továbbiakban: eladó, adatkezelő), mint adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.


-AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet)
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
- Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény


Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a https://vans-solutions.com webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői (adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen tájékoztató hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 
II.Az érintettek jogai


1.Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is - tájékoztatást kell adni. A tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek, valamint világosan és közérthetően megfogalmazottnak, továbbá könnyen hozzáférhető formában nyújtottnak kell lennie.
A tájékoztatás körét az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-14. cikke, 15-22. cikke és 34. cikke határozza meg. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a jelen bekezdésben meghatározott cikkekben foglaltakat.

2.Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
(i) adatkezelés célja;
(ii) az érintett személyes adatok kategóriái;
(iii) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
(iv) személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
(v) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
(vi) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.


4.Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.


5.Törléshez /"elfeledtetéshez"/ való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
(i) az érintett a hozzájárulását visszavonta;
(ii) az érintett kérte személyes adatainak törlését;
(iii) az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen;
(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
(v) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése végett törölni kell.
A személyes adatokat nem lehet törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:
(i) a véleménynyilvánítás szabadsága és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
(ii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


6.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


(i) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
(ii) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
(iii) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
(iv) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


7.Az adattovábbításhoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Az adattovábbításhoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.


8.Tiltakozáshoz való jog

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból megadott adatkezelés esetére a tiltakozáshoz való jog nem vonatkozik, mivel a tiltakozáshoz való jog közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés esetére, illetve arra az esetre vonatkozik, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.


9.Eljárás panasz esetén

Az adatkezelés jogszerűségének vitatása esetén az érintett az alábbi eljárásokat kezdeményezheti:
(i) Panaszt nyújthat be az adatkezelőnél.
(ii) Bírósághoz fordulhat, a perben - az érintett választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék is eljárhat és kérheti a jogellenes adatkezelés megállapítását, valamint sérelemdíjat és kártérítést követelhet. Jogellenes adatkezeléssel összefüggésben sérelemdíjat és kártérítést csak bíróság jogosult megállapítani. lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni,
(iii) Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacíme: 1374 Budapest, Pf. 603., tel.: +36-30-683-5969 a továbbiakban: Hatóság). A Hatóság nem jogosult sérelemdíjról vagy kártérítésről határozni.


10.A 3 - 8. pontokban meghatározott jogok gyakorlásának közös szabályai

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett ezt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


Az adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
(i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
(ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.


III.Gyermekekre vonatkozó speciális rendelkezések

A https://vans-solutions.com weboldalon nyújtott szolgáltatások elsősorban nem gyermekeknek nyújtott szolgáltatások, azonban nem zárható ki, hogy gyermek érdeklődik a forgalmazott termékek iránt és feliratkozik hírlevelünkre.

Mivel az adatkezelő nincs abban a helyzetben, hogy a hírlevélre feliratkozók vagy a rendelést leadók életkorát vizsgálni tudja, ezért úgy tekinti, hogy ha 16 év alatti gyermek iratkozik fel hírlevélre vagy 16 év alatti gyermek tölti ki a megrendelés leadásához szükséges űrlapot, akkor ezt a szülői felügyeleti jogot gyakorló hozzájárulásával teszi meg, azaz a hozzájárulást a szülői felügyeletet gyakorló adja meg. Ha az adatkezelő számára kérdéses, hogy a hírlevélre feliratkozó, illetve a megrendelést leadó betöltötte-e a 16. életévét, abban az esetben erre vonatkozóan nyilatkozatot kérhet. Az adatközlő felelőssége, hogy valós tartalmú nyilatkozatot tesz.


IV.Az adatkezelés biztonsága


Az adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközök kiválasztása és üzemeltetése során - többek között, de nem kizárólag - az alábbiak teljesülését veszik figyelembe:
(i) rendelkezésre állás: az adatok az arra feljogosítottak számára áll rendelkezésre;
(ii) adatkezelés sértetlensége: az adatok sértetlensége biztosított;
(iii) adatintegritás: az adatok változatlansága igazolható;
(iv) adat bizalmassága, titkossága: jogosulatlan hozzáférés elleni védelem biztosított, csak az fér az adatokhoz, aki erre jogosult.
Az adatkezelők a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan intézkedéseket alkalmaznak, amelyek biztosítják az adatok védelmét, és így az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatoknak megfelelő szintű védelmet biztosít.
Az adatkezelők az adatokat megfelelő intézkedéssel védi többek között, de nem kizárólag a jogosulatlan hozzáféréstől, a nyilvánosságra hozataltól, a jogosulatlan adattovábbítástól, a jogosulatlan törléstől, a megsemmisüléstől, a sérüléstől és a hozzáférhetetlenné válástól.
Az adatkezelők és az adatfeldolgozók informatika rendszerei és informatikai hálózatai védettek a számítógépes vírusoktól, a számítógépes betörések ellen.

V. "Süti" (Cookie) kezelése

A sütik (cookie-k) kis adatcsomagok, amelyeket a felhasználó számítógépe vagy a böngészője eltárol, amikor egy weboldalt meglátogat, és a weboldalra történő ismételt látogatáskor a rendszer visszaolvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő össze tudja kapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásaival, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütik használata a weboldal hatékonyabb működése érdekében történik. A sütik abban segítenek, hogy a sütik alapján a weboldal felismeri a visszatérő felhasználókat, ezáltal adatokat lehet gyűjteni a weboldalt látogatók szokásairól, például milyen oldalakat néznek meg a weboldalon, és milyen funkciókat használnak. Az adatok felhasználása a weboldal elemzése, optimalizálása, fejlesztése és reklámstratégia céljára történik annak érdekében, hogy a szolgáltatás nyújtása hatékonyabban működjön.
Az adatkezelés célja tehát a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, webanalitikai mérések.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az előzőleg meglátogatott oldal. Az adatkezelés időtartama:


- Süti neve: CONSENT, süti típusa: necessary, süti szolgáltató: https://youtube.com, süti célja: Used to detect if the visitor has accep ted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website., süti élettartama: 5916 days

- Süti neve: PHPSESSID, süti típusa: necessary, süti szolgáltató: https://vans-solutions.com, süti célja: Preserves user session state across page requests.., süti élettartama: Session

- Süti neve: test_cookie, süti típusa: necessary, süti szolgáltató: https://doubleclick.net, süti célja: Used to check if the user's browser supports cookies., süti élettartama: 1 day

- Süti neve: _ga, süti típusa: Statistics, süti szolgáltató: https://vans-solutions.com, süti célja: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the web site, süti élettartama: 2 years

- Süti neve: _gat, süti típusa: Statistics, süti szolgáltató: https://vans-solutions.com, süti célja: Used by Google Analytics to throttle request rate, süti élettartama: 1 day

- Süti neve: _gid, süti típusa: Statistics, süti szolgáltató: https://vans-solutions.com, süti célja: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the web site, süti élettartama: 1 day

- Süti neve: ads/ga-audiences, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató: https://google.com, süti célja: Used by Google Ad Words to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across web sites., süti élettartama: Session

- Süti neve: IDE, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató: https://doubleclick.net,süti célja: Used by Google DoubleClick to register and report the web site user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user., süti élettartama: 1 year

- Süti neve: VISITOR_INFO1_LIVE, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató: https://youtube.com, süti célja: Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos., süti élettartama: 179 days

- Süti neve: YSC, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató: https://youtube.com, süti célja: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the web site, süti élettartama: Session

- Süti neve: yt.innertube::nextId, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató: https://youtube.com, süti célja: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen , süti élettartama: Persistent

- Süti neve: yt.innertube::requests, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató:https://youtube.com, süti célja: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen, süti élettartama: Persistent

- Süti neve: yt-remote-cast-available, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató:https://youtube.com, süti célja: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, süti élettartama: Session

- Süti neve: yt-remote-cast-installed, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató:https://youtube.com, süti célja: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, süti élettartama: Session

- Süti neve: yt-remote-connected-devices , süti típusa: Marketing, süti szolgáltató:https://youtube.com, süti célja: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, süti élettartama: Persistent

- Süti neve: yt-remote-device-id, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató: https://youtube.com, süti célja: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, süti élettartama: Persistent

- Süti neve: yt-remote-fast-check-period, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató: https://youtube.com, süti célja: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, süti élettartama: Session

- Süti neve: yt-remote-session-app, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató: https://youtube.com, süti célja: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, süti élettartama: Session

- Süti neve: yt-remote-session-name, süti típusa: Marketing, süti szolgáltató: https://youtube.com, süti célja: Stores the user's video player preferences using embedd ed YouTube video, süti élettartama: Session

A sütit a felhasználó törölni tudja a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni beállítások menü alatt cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Ha a felhasználó nem engedélyezi a sütik használatát, abban az esetben a weboldal szolgáltatásait csak korlátozottan, illetve nem teljeskörűen tudja igény bevenni, illetve az analitikai mérések pontatlanok lehetnek.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
- Google Chrome
- Firefox
- Internet Explorer 11
- Internet Explorer 10
- Opera: https://help.opera.com/opera/Windows/2256/en/controlPages.html#manageCookies.


A weboldalon használt sütik bemutatása


A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri az Felhasználó, mint visszatérő látogatót.
A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik az webáruházban végzett műveletek jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkamenet végeztével illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről.
Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a "__ga" cookie.
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

B) Speciális rész - egyes adatkezelések
I.Hírlevél

1.Az adatkezelés célja, kezelt adatok köre

Amennyiben hírlevelet szeretne kapni tevékenységünkkel, új és akciós termékeinkkel kapcsolatosan az elektronikus úton küldött hírlevél elküldéséhez szükséges megadnia nevét és e-mail címét. A hírlevél küldésének a célja továbbá a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, a szolgáltatások személyre szabott nyújtása.
Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelezettsége az érintett hozzájárulásának a beszerzése. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó nem ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, valóságtartalmát, következésképpen a megadott adatok helyességéért és valóságtartalmáért az adatközlő vállal felelősséget. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó - amíg az ellenkezője nem nyer bizonyítást - a megadott személyes adatokat helyesnek és valósnak fogadja el, valamint úgy tekinti, hogy az adatközlő jogosult a személyes adatok megadására.


2.Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozhat, tehát a visszavonásig az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, a visszavonásig az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Ha az érintett nem adja meg a kért személyes adatait, abban az esetben nem kap hírlevelet. Ha az érintett hírlevelet szeretne kapni, abban az esetben szükséges a nevének és e-mail címének megadása.


3.Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott személyes adatai törlését kéri. Amennyiben az érintett a személyes adatok törlését kéri, abban az esetben az adatkezelő törli adatbázisából az érintett személyes adatait. Az érintett a törlés megtörténtéről külön értesítést kap.
Az érintett a személyes adatai törlését az alábbi módokon kérheti:
(i) a vans@vans-solutions.com email címre küldött elektronikus üzenetben;
(ii) a hírlevélben található "leiratkozás" linkre kattintással;
(iii) postai úton küldött levélben a DOANN s.r.o. Lidértejed 5. 92901 Povoda, Slovakia címre.

II. Webáruházban történő vásárlás

Amennyiben a webáruházban szeretne vásárolni, a vásárlás történhet regisztrálással vagy regisztráció nélkül. A regisztrálással történő vásárlás előnye, hogy felhasználó emailcíme és jelszava megadása esetén beléphet a fiókjába, így több megrendelés esetén nem szükséges újra megadni a szállításhoz szükséges adatokat, valamint elérhetőségeit, valamint a fiókba történő belépéssel megnézheti korábbi megrendeléseit.


1.Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre a fiókregisztrációval kapcsolatosan

Az adatkezelés célja a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése.
A fiókregisztrációhoz a vezetéknevét, keresztnevét és e-mail, telefonszámát, címét szükséges megadnia, valamint egy jelszót. A fiókregisztráció során megadásra kerülnek mindazon adatok, amelyek a vásárláshoz szükségesek, így nem szükséges vásárlásonként ismételten megadnia ezek adatokat.


2.Az adatkezelés jogalapja a fiókregisztrációval kapcsolatosan

Az adatkezelés jogalapja a regisztrációval összefüggésben az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozhat, tehát a visszavonásig az adatkezelés jogszerűségét nem érinti, a visszavonásig az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Ha az érintett nem adja meg a kért személyes adatait, abban az esetben nem tud fiókot létrehozni a webshopban.


3.Adatkezelés időtartama a regisztrációval kapcsolatosan

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg az érintett a megadott személyes adatai törlését kéri. Amennyiben az érintett a személyes adatok törlését kéri, abban az esetben az adatkezelő törli adatbázisából az érintett személyes adatait. Az érintett a törlés megtörténtéről külön értesítést kap. A törlést követően az adatkezelőnek nincs hozzáférése az érintett személyes adataihoz.


4. Online vásárlás esetén a kezelt adatok köre

Online vásárlás esetén vezetéknevét, keresztnevét, számlázási nevét, gazdasági vállalkozás esetén közösségi adószámát és székhelyét, magánszemélyként történő vásárlás esetén szállítás címét, továbbá minden esetben a kapcsolattartó e-mail címét és telefonszámát szükséges megadnia.
A vásárolt termékekről számla kerül kiállításra minden esetben. A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre: név és cím, vállalkozás esetén a vállalkozás közösségi adószáma.
Fizetési szolgáltatók (fizetési szolgáltatások) használata - Paypal A PayPal-on keresztül történő fizetés, a PayPal-on keresztül történő hitelkártyás fizetés, a PayPal-on keresztül történő beszedési megbízás vagy - ha felajánlják - a PayPal-on keresztül történő "számlás vásárlás" vagy "részletfizetés" esetén a fizetési adatokat a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban "PayPal") részére továbbítjuk a fizetési folyamat részeként.

5. Online vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) b) pontja, mely szerint "az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; míg a kapocslattartói adatok (email cím és telefonszám) vonatkozásában, valamint az adásvételi szerződés teljesítését követően az adatkezelés jogszabályi alapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (f) pontja, mely szerint: "az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Ez utóbbi körbe tartozik az adatkezelőnek az érintettel kötött adásvételi szerződéséből eredő igényeinek érvényesítése esetén az adatok átadása követeléskezelő, ügyvéd, közjegyző, avagy bíróság részére.
PayPal- on keresztül történő fizetés esetén a továbbításra az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint kerül sor, és csak annyiban, amennyiben ez a fizetés feldolgozásához szükséges. A PayPal-on keresztül történő hitelkártyás fizetés, a PayPal-on keresztül történő beszedési megbízás vagy - ha felajánlják - a PayPal-on keresztül történő "számlás vásárlás" vagy "részletfizetés" esetében a PayPal fenntartja a hitelképesség ellenőrzésének jogát. Ebből a célból az Ön fizetési adatai az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében továbbíthatók a hitelügynökségeknek a PayPal fizetőképességének megállapításához fűződő jogos érdeke alapján. A PayPal a hitelképesség-ellenőrzés eredményét a nemfizetés statisztikai valószínűségének szempontjából használja fel az adott fizetési mód biztosításáról szóló döntés meghozatalához. A hiteljelentés tartalmazhat valószínűségi értékeket (úgynevezett pontszámértékeket). Amennyiben a hiteljelentés eredményében pontértékek szerepelnek, azok tudományosan elismert matematikai-statisztikai eljáráson alapulnak. A pontértékek kiszámítása többek között, de nem kizárólagosan, a címadatokra terjed ki. Az adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos további információkért, beleértve a felhasznált hitelügynökségekre vonatkozó információkat, kérjük, olvassa el a PayPal adatvédelmi nyilatkozatát:


https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Ön bármikor tiltakozhat adatai ilyen jellegű feldolgozása ellen, ha üzenetet küld a PayPalnak. A PayPal azonban továbbra is jogosult lehet az Ön személyes adatainak feldolgozására, ha ez a fizetések szerződéses feldolgozásához szükséges. Sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozók nem tárolnak semmilyen olyan adatot, amelyet a vásárló az átirányított, nem az adatkezelő által üzemeltetett oldalon ad meg. PayPal - lal történő fizetés esetén a vásárlással kapcsolatosan közvetlenül a PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg - tól kérhető tájékoztatás, amely elérhető a


https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full

oldalon.
A megvásárolt termékek kiszállítását a a megrendelt termék egyedi jellemzői alapján kiválasztott szállító cég végzi, a szállítás minden esetben díjmentes. A szállítást végző cég, mint adatfeldolgozó részére a szállításhoz szükséges adatok (név, cím, telefonszám) kerülnek továbbításra az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján.


6. Online vásárlás esetén az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő a fentiekben megjelölt adatokat az adásvételi szerződés teljesítésétől, vagy a teljesítés meghiúsulásától számított 5 év + 1 nap időtartamig (a szerződésből eredő követelések elévülési idejéig) tárolja.
A vásárlásról minden esetben számla kerül kiállításra, ezért a számlával kapcsolatosan a Számviteli törvény és a vonatkozó adójogi jogszabályok mindenkori rendelkezéseiben meghatározott időtartamig kerülnek tárolásra a személyes adatok, függetlenül attól, hogy ezen időtartam lejárta előtt az érintett esetleg kéri a személyes adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja ugyanis ebben az esetben jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése.
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a megrendelt termék szállításában. A termék szállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, telefonszáma az adatfeldolgozó a kiszállítás időtartalmáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.
A szállítással kapcsolatos adatok (név és cím) megjelennek a szállítás végző cég által kiállított számlán, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítés igazoláson, ezért a számlával kapcsolatosan a Számviteli törvény és a vonatkozó adójogi jogszabályok mindenkori rendelkezéseiben meghatározott időtartamig - jelenleg 8 év - kerülnek tárolásra a személyes adatok, függetlenül attól, hogy ezen időtartam lejárta előtt az érintett esetleg kéri a személyes adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja ugyanis ebben az esetben jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése.


III.Közösségi média

III. 1. Az adatkezelő https://www.facebook.com/solutionsforyourvans Facebook profilt üzemelteti.

III.1.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre


Az érintett Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és "lájkolta" a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.

III.1.2 Az adatgyűjtés célja


A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése. Weboldalunk a Facebook közösségi hálózat úgynevezett közösségi bővítményeit ("bővítményeket") használja, amelyet a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország ("Facebook") üzemeltet. A bővítményeket a Facebook logója vagy a "Social Plug-in from Facebook" vagy "Facebook Social Plugin" kiegészítés jelöli. A Facebook bővítmények és megjelenésük áttekintését itt találja:


https://developers.facebook.com/docs/plugins


Amikor weboldalunk egy ilyen bővítményt tartalmazó oldalát hívja meg, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel. A bővítmény tartalmát a Facebook közvetlenül az Ön böngészőjébe továbbítja, és beépíti az oldalba. Ezen integráció révén a Facebook megkapja azt az információt, hogy az Ön böngészője elérte weboldalunk megfelelő oldalát, még akkor is, ha Ön nem rendelkezik Facebook-profillal, vagy jelenleg nincs bejelentkezve a Facebookra. Ezeket az információkat (beleértve az Ön IP-címét is) az Ön böngészője közvetlenül a Facebook Inc. egyik szerverére továbbítja az Egyesült Államokban, és ott tárolja. Ha Ön be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook közvetlenül hozzárendelheti a weboldalunkon tett látogatását az Ön Facebook-profiljához. Ha Ön interakcióba lép a bővítményekkel, például a "Tetszik" gombra kattint vagy hozzászólást ír, ezeket az információkat szintén közvetlenül a Facebook szerverére továbbítjuk és ott tároljuk. Az információkat a Facebook-profilján is közzéteszi, és megjeleníti a Facebook-ismerősei számára.


III.1.3 Az adatkezelés jogalapja

A leírt adatfeldolgozási műveleteket az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján végezzük a Facebook jogos érdekei alapján, a személyre szabott reklámok megjelenítése érdekében, hogy a közösségi hálózat más felhasználóit tájékoztassuk az Ön weboldalunkon végzett tevékenységeiről, valamint a Facebook szolgáltatás igényalapú kialakítása érdekében. Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon keresztül gyűjtött adatokat közvetlenül az Ön Facebook-profiljához rendelje, akkor a weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie a Facebookról. A Facebook bővítmények betöltése és így a fent leírt adatfeldolgozási műveletek ellen a jövőben a böngészőjéhez készült bővítményekkel, például a "NoScript" (https://noscript.net/) szkriptblokkolóval is tiltakozhat.


III.1.4 Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatok Facebook általi további feldolgozásáról és felhasználásáról, továbbá az Ön ezzel kapcsolatos jogairól és a magánéletének védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában tájékozódhat:

https://www.facebook.com/policy.phpIII 

2. Az adatkezelő az Instagramon https://www.instagram.com/solutionsforyourvans profil alatt található meg

III.2.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre


Az érintett Instagram közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált az Instagram közösségi oldalon, és "lájkolta" a weboldalt, vagy egyes posztot megosztott róla.

III.2.2 Az adatgyűjtés célja
A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve "lájkolása", népszerűsítése.
Weboldalunk az Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram") által üzemeltetett Instagram online szolgáltatás úgynevezett közösségi bővítményeit ("plugin") használja. A bővítményeket Instagram logóval jelölik, például "Instagram kamera" formájában.
Az Instagram bővítményekről és megjelenésükről itt található áttekintés:

https://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges


Amikor weboldalunk egy ilyen bővítményt tartalmazó oldalát hívja meg, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az Instagram szervereivel. A bővítmény tartalmát az Instagram közvetlenül az Ön böngészőjébe továbbítja, és beépíti az oldalba. Ezen integráció révén az Instagram megkapja azt az információt, hogy az Ön böngészője meghívta weboldalunk megfelelő oldalát, még akkor is, ha Ön nem rendelkezik Instagram-profillal, vagy jelenleg nincs bejelentkezve az Instagramra. Ezeket az információkat (beleértve az Ön IP-címét is) az Ön böngészője közvetlenül az Instagram egyik USA-ban található szerverére továbbítja, és ott tárolja. Ha Ön be van jelentkezve az Instagramba, az Instagram közvetlenül hozzárendelheti a weboldalunkon tett látogatását az Ön Instagram-fiókjához. Ha Ön interakcióba lép a bővítményekkel, például az "Instagram kamera" gombra kattintva, akkor ezek az információk szintén közvetlenül az Instagram szerverére kerülnek, és ott tárolódnak. Az információkat az Instagram-fiókon is közzéteszi, és ott megjeleníti a kapcsolatainak.


III.2.3 Az adatkezelés jogalapja

A leírt adatfeldolgozási műveleteket az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján végezzük az Instagram jogos érdekei alapján, hogy személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg, hogy tájékoztassa a közösségi hálózat többi felhasználóját az Ön weboldalunkon végzett tevékenységeiről, valamint az Instagram szolgáltatás igényalapú kialakítása érdekében. Ha nem szeretné, hogy az Instagram a weboldalunkon keresztül gyűjtött adatokat közvetlenül az Ön Instagram-fiókjához rendelje, akkor a weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie az Instagramból. Az Instagram bővítmények betöltése és így a fent leírt adatfeldolgozási műveletek ellen a jövőben a böngészőjéhez készült bővítményekkel is tiltakozhat, például a "NoScript" (https://noscript.net/) szkriptblokkolóval.

III.2.4 Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatok Instagram általi további feldolgozásáról és felhasználásáról, továbbá az Ön ezzel kapcsolatos jogairól és a magánélet védelmére vonatkozó beállítási lehetőségekről az Instagram adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat:

https://help.instagram.com/155833707900388/

III.3. Youtube-videók használata
III.3.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre
Ez a weboldal a Youtube beágyazási funkcióját használja a Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország ("Google") tulajdonában lévő "Youtube" szolgáltatótól származó videók megjelenítésére és lejátszására. Itt a kiterjesztett adatvédelmi módot használják, amely a szolgáltató szerint csak a videó(k) lejátszásakor indítja el a felhasználói információk tárolását.


III.3.2. Az adatgyűjtés célja
Ha a beágyazott Youtube-videók lejátszása elindul, a "Youtube" szolgáltató sütiket használ a felhasználói viselkedésre vonatkozó információk gyűjtésére. A "Youtube" tájékoztatása szerint ezeket többek között videostatisztikák gyűjtésére, a felhasználóbarátság javítására és a visszaélések megelőzésére használják. Ha be van jelentkezve a Google rendszerébe, az Ön adatai közvetlenül az Ön fiókjához kerülnek hozzárendelésre, amikor egy videóra kattint. Ha nem szeretné, hogy adatai a YouTube-profiljához kapcsolódjanak, akkor a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A Google az Ön adatait (még a be nem jelentkezett felhasználók esetében is) használati profilként tárolja és értékeli.

III.3.3 Az adatkezelés jogalapja
Az ilyen értékelésre különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor, a Google jogos érdekei alapján, a személyre szabott reklámok beillesztése, piackutatás és/vagy a weboldal igényalapú kialakítása érdekében. Önnek joga van tiltakozni e felhasználói profilok létrehozása ellen, de e jogának gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a YouTube-tal. A YouTube használata során a személyes adatok a Google LLC. szervereire is továbbításra kerülhetnek az Egyesült Államokban. A beágyazott videók lejátszásától függetlenül minden egyes alkalommal, amikor ez a weboldal meghívásra kerül, kapcsolat jön létre a Google hálózatával, ami további adatfeldolgozási műveleteket indíthat el a mi befolyásunk nélkül. Az aktuális tanúsítvány itt tekinthető meg:

https://www.privacyshield.gov/list

A "YouTube" adatvédelemmel kapcsolatos további információk a szolgáltató adatvédelmi szabályzatában találhatók:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Amennyiben ez jogilag szükséges, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az Ön hozzájárulását beszereztük az Ön adatainak a fentiekben leírtak szerinti feldolgozásához. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását a jövőre nézve. A visszavonás gyakorlásához kérjük, kövesse a fent leírt tiltakozási lehetőséget.


IV. Kapcsolatfelvételi űrlap
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre
A válaszadás céljából személyes adatok név, e-mail cím.


2. Az adatkezelés célja
Az űrlap használatával a Felhasználó a honlap/webáruház által nyújtott szolgáltatásokról általános tájékoztatást igényelhet, a megrendelt termékhez kapcsolódó, a webáruház használatával, a hírlevelekkel kapcsolatos nyilatkozatokat tehet. Érintett: a Felhasználó, aki az űrlapot kitölti.


3. Az adatkezelés jogalapja
Az esettől függően - vásárló vagy leendő vásárló esetében az Ektv. 13/A. § (1) és (7) bekezdésével összhangban az Általános Adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, egyéb esetekben a Általános Adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pontja biztosítja.

4. Az adatkezelés időtartama (űrlapon megadott személyes adatok tárolási ideje):


- egyszeri információcsere esetén az adatkezelő az adatot haladéktalanul törli;
- ha a megkeresés valamely az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó szerződéskötés, vagy annak előkészítéséhez kapcsolódik, az adatkezelés időtartama az Ektv. 13/A. § (1) és (7) bekezdéseiben előírtak szerint alakul, figyelemmel a Általános Adatvédelmi rendelet 6 cikk (1) cikk b) pontjában foglaltakra;
- fogyasztói panasz esetén: a panaszjegyzőkönyv felvételétől számított öt év (Fogy.véd. tv. 17/A. § (7) bekezdés).
Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig, majd haladéktalanul töröljük


Az üzenetek elküldése előtt reCAPTCHA ellenőrzést végzünk, amelyhez a Google reCAPTCHA szolgáltatását használjuk. Ez a funkció a Google szerverein keresztül működik. A vonatkozo https://www.google.com/recaptcha/about/ reCAPTCHA adatkezelési irányelvekről itt tájékozódhat.

https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/

A reCAPTCHA funkció feldolgozását a Google végzi, mi ez alapján nem kezelünk személyes adatokat és nem kapunk információkat a felhasználókról, viselkedésükről. A reCAPTCHA ellenőrzés azért szükséges, hogy az űrlapot lehetőleg ne tudják erre a célra készült robotok kitölteni és azon keresztül tömeges spam üzeneteket küldeni számunkra. Az ellenőrzési folyamat alatt személyes adatokhoz nem jutunk, az ellenőrzést a Google szerverei automatizáltan végzik. Az üzenet tartalmához a reCAPTCHA ellenőrzés tartalmilag semmit nem tesz hozzá.


V. Adatgyűjtés weboldalunk látogatás során
Ha Ön csak tájékoztatás céljából használja weboldalunkat, azaz nem regisztrál, vagy más módon nem továbbít nekünk információkat, akkor csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek (úgynevezett "szervernaplófájlok"). Amikor meglátogatja a weboldalunkat, a következő adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy a weboldalt megjeleníthessük Önnek:

 
- Meglátogatott weboldalunk
- Dátum és idő a hozzáférés időpontjában
- Az elküldött adatok mennyisége bájtokban
- Forrás/hivatkozás, ahonnan az oldalra érkezett
- Használt böngésző
- Használt operációs rendszer
- Használt IP-cím (adott esetben: anonimizált formában)
A feldolgozásra az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor, a weboldalunk stabilitásának és funkcionalitásának javításához fűződő jogos érdekünk alapján. Az adatokat nem adjuk tovább és nem használjuk fel más módon. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy utólagosan ellenőrizzük a szerver naplófájljait, ha konkrét jelek utalnak illegális használatra.


VI. Az adatfeldolgozók adatai és elérhetőségei


1. Online vásárlás vonatkozásában:
A webshopban megadott adatok tárolásra kerülnek az alábbi tárhelyszolgáltató által:
Webnode AG Limmatquai 112 8001 Zurich Switzerland IČO: CH-170.3.036.124-0 IČ DPH: CHE-413.669.887 MWST,email: info@webnode.cz
2. Termékek kiszállításával kapcsolatosan
A termékek kiszállítását jelenleg Koskisen Sp. z o.o. (székhelye:Ul. Nowa 6, Topórow 66-220 Łagów Lubuski Poland, adószám: PL5252400871, telefonszám: Tel +48 68 322 83 40) végzi, ettől eltérő szállító partner igénybe vétele a megrendelt árutól függ, erről igény esetén egyedi tájékoztatást adunk. Minden esetben a szállításhoz szükséges adatok kerülnek továbbításra a gazdasági vállalkozás részére.

VII. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő a jelen bármikor jogosultak a jövőre vonatkozóan egyoldalúan, az érintettek hozzájárulása nélkül módosítani azzal, hogy ha az adatkezelési cél módosul, abban az esetben az érintettek külön hozzájárulásával kezelhetőek a megadott személyes adatok az újabb, módosult adatkezelési célra.
A mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató a https://vans-solutions.com/  weboldalon elérhető.